top of page
BG1.jpg

Terma dan Syarat WINBOX

Terma dan syarat
Halaman ini mengandungi maklumat yang menerangkan hak anda dalam mengakses dan menggunakan laman web Syarikat Winbox.
Terma dan Syarat yang berkaitan dengan permainan dan promosi yang tersedia di Laman ini disiarkan dari semasa ke semasa, yang digabungkan di sini dengan rujukan.

1. Definisi
1.1 Peruntukan berikut mentakrifkan terma dan syarat yang mengawal akses dan penyertaan anda dalam mana-mana perkhidmatan "permainan untuk sebenar" yang disediakan oleh Winbox atau secara kolektif dirujuk sebagai "Winbox", "kami", "kami" atau "kami" mengikut konteks yang diperlukan . Peruntukan ini bertujuan untuk dibaca bersama-sama dengan "Peraturan Pertaruhan", "Dasar Privasi" dan mana-mana Terma dan Syarat lain yang mengawal penggunaan Perkhidmatan dan Laman Web dan Maklumat yang terkandung di dalamnya (secara kolektif "Terma dan Syarat") ini. .
1.2 "Permainan" bermaksud sistem permainan internet yang boleh diakses dan/atau ditawarkan di Tapak; "Pertaruhan" atau "pertaruhan" untuk tujuan Terma dan Syarat ini termasuk, tanpa had, pertaruhan, perjudian dan perjudian yang dijalankan berkaitan dengan mana-mana dan/atau semua Perkhidmatan yang ditawarkan di Laman Web. ;
"Peranti" bermaksud sebarang peranti capaian aplikasi, termasuk tetapi tidak terhad kepada komputer peribadi, komputer riba, telefon bimbit, pembantu digital peribadi, telefon PDA, peranti pegang tangan yang digunakan untuk penggunaan Laman Web dan Perkhidmatan;
"Perisian" bermaksud sebarang program komputer, fail data atau apa-apa kandungan lain (termasuk sebarang maklumat pengguna yang berkaitan dengan perkara di atas) yang perlu dipasang pada Peranti anda untuk membolehkan anda menggunakan dan mengakses Laman Web dan Perkhidmatan;
"Buku Sukan" bermaksud sistem permainan internet yang boleh diakses dan/atau ditawarkan di bahagian Laman Web dan semua perkhidmatan yang berkaitan dan aktiviti permainan dalam talian;
"Perkhidmatan" bermaksud Perisian dan Permainan bersama-sama.

2. Penggunaan Tapak
2.1 Anda hanya boleh bermain Permainan untuk wang jika anda:

berumur 18 tahun ke atas; dan

ib Telah mencapai umur di mana anda berhak secara sah untuk bermain Permainan di mana-mana negara anda mengakses tapak kami.

ii. Anda tidak dibenarkan mendaftar di Laman Web dan menggunakan perkhidmatan kami jika anda adalah penduduk Aruba, Australia, Bonaire, Curacao, Perancis, Iran, Iraq, Belanda, Saba, Sepanyol, St Maarten, Statia, Amerika Syarikat atau tanggungan Amerika Syarikat, United Kingdom. Kami berhak untuk menolak pelanggan dari mana-mana negara lain di atas dan di atas bidang kuasa yang disebutkan di atas mengikut budi bicara kami sendiri.
2.2 Jika anda tidak berhak, Winbox berhak untuk:

i. segera menghalang penyertaan anda dalam Permainan dan menarik balik akaun anda

ii. melaporkan anda kepada pihak berkuasa yang berkaitan.
2.3 Mengklik pada butang "SERTAI DAN DAFTAR" yang berkaitan semasa pendaftaran anda, anda mengakui dan menerima bahawa:

i. anda berumur sekurang-kurangnya 18 tahun;

ii. anda telah membaca, memahami sepenuhnya dan menerima Terma dan Syarat ini; dan

iii. Terma dan Syarat ini membentuk perjanjian yang mengikat secara sah ("Perjanjian") antara anda dan Winbox mengenai penggunaan Perkhidmatan.
2.4 Anda tidak boleh memindahkan, menjual atau mencagarkan Akaun Anda kepada orang lain. Larangan ini termasuk pemindahan mana-mana aset yang bernilai apa-apa jenis, termasuk tetapi tidak terhad kepada pemilikan akaun, kemenangan, deposit, pertaruhan, hak dan/atau tuntutan berkaitan dengan aset ini, undang-undang, komersial atau sebaliknya. Larangan ke atas pemindahan tersebut juga termasuk bagaimanapun tidak terhad kepada bebanan, pengikraran, penyerahan hak, penggunaan, perdagangan, pembrokeran, hipotesis dan/atau pemberian dengan kerjasama fidusiari atau mana-mana pihak ketiga, syarikat, individu asli atau undang-undang, yayasan dan /atau persatuan dalam apa jua bentuk atau bentuk

3.Pengubahsuaian
3.1 Kami berhak untuk meminda, mengemas kini dan mengubah suai Terma dan Syarat ini tanpa notis awal, mengikut budi bicara kami sendiri. Terma dan Syarat yang dipinda, dikemas kini atau diubah suai hendaklah berkuat kuasa selepas diterbitkan di Laman Web. Penggunaan berterusan, akses kepada dan penyertaan dalam Perkhidmatan pada atau melalui Tapak Web dan Peranti kami selepas penerbitan tersebut merupakan penerimaan anda kepada Terma dan Syarat yang diubah suai atau dikemas kini.
3.2 Anda mengakui dan bersetuju bahawa adalah menjadi tanggungjawab anda sepenuhnya untuk menyemak sebarang pindaan, kemas kini dan/atau pengubahsuaian. Winbox tidak akan menjadi kewajipan untuk memberitahu anda tentang pindaan, kemas kini dan/atau pengubahsuaian tersebut.

4. Harta Intelek
4.1 Maklumat, bahan dan data yang diberikan atau disediakan kepada anda di Laman Web, Perkhidmatan dan/atau dalam sebarang bentuk lain termasuk, tanpa had, program dan bahan pemasaran, keputusan, statistik, data sukan dan senarai perlawanan, kemungkinan dan angka pertaruhan, teks, grafik, video dan kandungan audio ("Maklumat"), adalah milik Winbox dan pemberi lesen kami dan bertujuan untuk kegunaan peribadi dan bukan komersial anda sahaja.
4.2 Anda tidak boleh dalam apa-apa cara atau dengan apa cara sekalipun menyesuaikan, menyalin, mengubah suai, mengeluarkan semula, menyimpan, mengedar, memaparkan, menerbitkan, menghantar, menjual, menyewa, memajak atau melesenkan atau sebaliknya menjadikan Maklumat tersedia kepada mana-mana orang lain, tapak web atau media tanpa kebenaran kami terlebih dahulu.
4.3 Perisian, Perkhidmatan dan Maklumat yang disediakan di Laman Web dilindungi oleh hak cipta, tanda dagangan dan bentuk hak intelek dan proprietari lain. Semua hak, hak milik dan kepentingan dalam dan terhadap Perisian, Perkhidmatan dan Maklumat pada Laman Web(-laman web) dimiliki oleh, dilesenkan kepada dan/atau dikawal oleh Winbox dan/atau pemberi lesen kami. Anda mengakui bahawa anda tidak memperoleh apa-apa hak, kepentingan, atau lesen kepada Perisian, Perkhidmatan dan Maklumat melalui penggunaan Laman Web.

5.Syarat Penggunaan
Sebagai syarat penggunaan Perkhidmatan, anda menjamin dan mengaku janji bahawa anda tidak akan menggunakan atau mengakses Laman Web, Perkhidmatan, Perisian dan/atau Maklumat untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang di bawah mana-mana undang-undang yang terpakai kepada anda atau yang dilarang oleh dan/atau melanggar Terma dan Syarat ini. Khususnya (dan sebagai tambahan kepada semua representasi dan waranti lain yang dinyatakan dalam Terma dan Syarat ini), anda menjamin dan mengaku janji sebagai syarat penggunaan Perkhidmatan oleh anda:
i. bahawa anda bertindak bagi pihak anda sendiri dan dalam kapasiti peribadi anda sendiri dan bukan bagi pihak orang lain;8
ii. bahawa anda tidak dihadkan oleh kapasiti undang-undang yang terhad;
iii. bahawa anda tidak didiagnosis atau diklasifikasikan sebagai penjudi kompulsif;
iv. bahawa anda berumur 18 tahun ke atas yang sah;
v. bahawa anda sedar sepenuhnya tentang risiko kehilangan wang semasa menggunakan Perkhidmatan;
vi. bahawa anda tidak menggunakan atau mendepositkan wang yang berasal daripada aktiviti haram atau tidak dibenarkan;
vii. bahawa anda tidak menjalankan aktiviti jenayah atau sebaliknya menyalahi undang-undang atau tidak dibenarkan dan/atau berniat untuk menggunakan akaun anda yang dibuka dengan kami berkaitan dengan aktiviti tersebut;
viii. bahawa anda tidak akan membenarkan orang lain menggunakan akaun anda untuk sebarang aktiviti jenayah atau sebaliknya yang menyalahi undang-undang termasuk, tanpa had, pengubahan wang haram, di bawah mana-mana undang-undang yang terpakai kepada anda atau kami;
ix. untuk memastikan nama pengguna, nombor akaun dan kata laluan anda selamat, sulit dan dilindungi daripada akses atau penggunaan yang tidak dibenarkan dan untuk memastikan anda memberitahu kami dengan segera jika anda tersalah letak, terlupa atau kehilangan nama atau kata laluan akaun anda;
x. untuk bertanggungjawab sepenuhnya untuk mana-mana dan semua aktiviti yang berlaku di bawah akses kepada dan penggunaan Perkhidmatan pada dan melalui Laman Web dan/atau Peranti di bawah nama pengguna, nombor akaun dan kata laluan anda tidak kira sama ada akses dan/ atau penggunaan dibenarkan oleh atau diketahui oleh anda atau tidak;
xi. untuk tidak menggunakan Laman Web, Peranti, Perisian atau Maklumat dalam apa jua cara yang mengganggu prestasi operasi Perkhidmatan dan Laman Web kepada pengguna lain;
xii. tidak meminta atau dalam apa-apa cara berusaha untuk mendapatkan apa-apa maklumat yang berkaitan dengan pengguna lain;
xiii. untuk tidak memuat naik atau mengedarkan sebarang program, fail atau data yang mengandungi virus dan boleh menjejaskan prestasi operasi Peranti, Perisian, Perkhidmatan dan/atau Laman Web;
xiv. bahawa akses anda kepada atau penggunaan Perkhidmatan dan Tapak Web adalah tidak menyalahi undang-undang atau dilarang oleh undang-undang atau kewajipan kontrak yang terpakai kepada anda di mana anda sedang mengakses Tapak Web atau menggunakan Peranti;
xv. untuk tidak menyiarkan atau menghantar ke Laman Web dan/atau kepada Peranti atau kepada mana-mana pengguna lain, apa-apa yang menyalahi undang-undang, mengganggu, kesat, mengancam, memfitnah, lucah, tidak senonoh, menghasut, tidak menyenangkan dari segi perkauman atau etnik, lucah atau bahan profan, atau apa-apa yang boleh dianggap sebagai kesalahan jenayah;
xvi. bahawa anda bukan pegawai, pengarah, pekerja, ahli gabungan atau ejen Winbox atau mana-mana syarikat yang berkaitan dengan Winbox, atau saudara atau rakan serumah mana-mana yang tersebut di atas.

6.Pendaftaran dan Keahlian
6.1 Untuk bertaruh dengan Winbox, anda mesti melengkapkan permohonan untuk pembukaan akaun dan keahlian. Kami berhak untuk menolak Permohonan Keahlian anda tanpa merujuk kepada anda atau memberikan apa-apa sebab sekalipun.
6.2 Anda menyatakan dan mengaku janji bahawa semua maklumat yang diberikan semasa mendaftar dan melengkapkan Permohonan Keahlian adalah tepat, benar dan lengkap dalam semua aspek termasuk, nama anda, sumber dana (termasuk akaun bank dan nombor kad yang berkaitan) dan alamat kediaman.
6.3 Kami akan mengambil langkah yang munasabah dan sesuai untuk memastikan bahawa sebarang maklumat peribadi yang didedahkan kepada kami akan kekal sulit. Kami tidak akan melaporkan atau mendedahkan data peribadi anda atau maklumat pertaruhan melainkan terpaksa berbuat demikian oleh mana-mana undang-undang dan peraturan yang berkenaan.
6.4 Adalah menjadi tanggungjawab anda sepenuhnya untuk merahsiakan maklumat peribadi anda. Kami berhak untuk mendedahkan dan memindahkan data peribadi anda kepada penyedia perkhidmatan penyelesaian pembayaran dan institusi kewangan kami setakat yang diperlukan untuk menyelesaikan pembayaran.
6.5 Adalah menjadi tanggungjawab anda sepenuhnya untuk memastikan bahawa undang-undang yang terpakai kepada anda tidak melarang anda daripada menggunakan dan mengakses Laman Web dan/atau menggunakan dan mengambil bahagian dalam Perkhidmatan.
6.6 Kami berhak untuk meminta keterangan lanjut tentang pengenalan dan umur daripada anda untuk mengesahkan Permohonan Keahlian anda (cth. pengenalan gambar yang sah). Jika terdapat sebarang perubahan pada butiran maklumat anda, anda hendaklah memberitahu kami tentang perubahan yang berkaitan dengan segera.
6.7 Kami berhak untuk mengesahkan nama dan alamat anda melalui pos. Winbox boleh, mengikut budi bicara kami, menjalankan pemeriksaan keselamatan tambahan terhadap sebarang maklumat yang anda berikan. Dengan bersetuju dengan Terma dan Syarat ini, anda memberi kebenaran untuk Winbox mengakses, menggunakan dan menyimpan sebarang pengesahan atau semakan pengenalan yang mungkin dibuat terhadap anda.

7. Peletakan Pertaruhan
7.1 Kami menerima pertaruhan untuk permainan yang diiklankan di Laman Web dan/atau melalui Peranti. Semua pertaruhan tersebut adalah tertakluk kepada Peraturan Pertaruhan yang terpakai untuk setiap acara atau permainan, dan kepada Terma dan Syarat ini. Jika ralat atau kesilapan nyata berlaku atau peserta yang salah disebut untuk sebarang acara, semua pertaruhan yang diletakkan pada acara itu akan terbatal. Sekiranya berlaku sebarang kerosakan pada sistem permainan Syarikat Winbox, Winbox berhak untuk membatalkan mana-mana dan semua pertaruhan yang diletakkan.
7.2 Walau apa pun peruntukan lain dalam Terma dan Syarat ini, Winbox berhak, mengikut budi bicara mutlak kami, untuk menolak semua, atau sebahagian, sebarang pertaruhan yang dibuat tanpa memberikan sebarang sebab.
7.3 Kami hanya menerima pertaruhan yang dibuat melalui internet dengan mematuhi Terma dan Syarat ini. Pertaruhan tidak diterima dalam sebarang bentuk lain (sama ada melalui pos, e-mel, faks atau sebaliknya) dan akan terbatal tanpa mengira keputusannya.
7.4 Winbox berhak untuk menggantung dan atau menutup akaun pelanggan pada bila-bila masa jika dipercayai bahawa anda telah melanggar mana-mana Terma ini atau telah bertindak dengan cara menipu, menggodam, menyerang, memanipulasi atau merosakkan semangat pertaruhan biasa. Sebarang kemenangan dan/atau pembayaran termasuk baki dalam akaun akan dianggap luput dan tidak sah.
7.5 Sebarang bentuk "pertaruhan tidak normal" termasuk penggunaan kecerdasan buatan atau "bot" di Internet akan menjadi BATAL tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Sebarang percubaan atau penggunaan sebenar kecerdasan buatan oleh ahli akan membawa kepada penamatan akaun mereka.
7.6 Pertaruhan akan diletakkan secara sah jika nama pengguna dan kata laluan anda telah dimasukkan dengan betul, dengan syarat terdapat dana yang mencukupi dalam akaun anda. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan bahawa butiran pertaruhan anda adalah betul. Sebaik sahaja pertaruhan anda telah diletakkan dan disahkan oleh kami, ia tidak boleh dibatalkan, dibatalkan atau diubah.
7.7 Anda bertanggungjawab dan bertanggungjawab ke atas semua aktiviti dan transaksi yang berlaku melalui penggunaan mana-mana yang berikut:
i. nama awak;

ii. nombor akaun anda;

iii. nama pengguna dan kata laluan anda
7.8 Pertaruhan akan dianggap sah dan diterima oleh Winbox apabila ID transaksi dipaparkan pada skrin anda dan ditunjukkan dengan sewajarnya dalam sejarah transaksi anda.
7.9 Tiada pertaruhan dibenarkan selepas permulaan sesuatu acara dan/atau di mana keputusan sesuatu acara diketahui pada masa pertaruhan anda diletakkan. Jika mana-mana acara tersilap dibiarkan terbuka untuk pertaruhan selepas permulaan acara dan/atau di mana keputusan sesuatu acara diketahui, Winbox berhak untuk menolak atau membatalkan pertaruhan yang diletakkan. Jika atas sebarang sebab pertaruhan secara tidak sengaja diterima oleh Winbox selepas acara atau perlawanan dimulakan, Winbox berhak untuk membatalkan dan membatalkan pertaruhan tersebut. Penerimaan sebarang pertaruhan adalah mengikut budi bicara Winbox.
7.10 Melainkan dinyatakan sebaliknya, keputusan perlawanan atau acara akan ditentukan pada hari tamatnya untuk tujuan pertaruhan. Pemenang sesuatu acara atau permainan akan ditentukan pada tarikh acara berakhir mengikut Peraturan Pertaruhan.
7.11 Winbox tidak mengiktiraf permainan yang digantung, protes atau keputusan yang dibatalkan untuk tujuan pertaruhan.
7.12 Anda mengakui bahawa mana-mana dan semua kemungkinan, garisan dan kecacatan adalah tertakluk kepada turun naik tanpa notis, dan perkara di atas akan ditetapkan hanya pada masa penerimaan pertaruhan oleh kami. Jika ralat nyata, kesilapan atau kegagalan sistem mengakibatkan ganjil, garisan atau kecacatan yang tidak betul diambil dalam pertaruhan, Winbox boleh mengikut budi bicara mutlak kami (tetapi tidak akan diwajibkan untuk) membuat usaha yang munasabah untuk menghubungi anda untuk membenarkan pilihan meletakkan yang lain. bertaruh pada kemungkinan, garisan dan kecacatan yang betul.
7.13 Kami tidak akan menerima sebarang pertaruhan yang diletakkan serentak pada satu acara daripada anda. Berkenaan dengan sebarang pertaruhan dan transaksi yang berkaitan dengannya, keputusan Winbox adalah muktamad dan konklusif.

8.Lesen Perisian
8.1 Anda dengan ini mengakui dan bersetuju bahawa Perisian yang boleh diakses oleh anda adalah hak milik Syarikat dan anda tidak mendapat sebarang hak ke atas Perisian tersebut. Anda tidak boleh dalam apa-apa cara atau dengan apa cara sekalipun menyesuaikan, menyalin, mengubah suai, mengeluarkan semula, menyimpan, mengedar, memaparkan, melaksanakan secara terbuka, menyiarkan, menerbitkan, menghantar, menjual, menyewa, memajak atau melesenkan atau sebaliknya berkomunikasi atau menyediakan Perisian sedemikian kepada mana-mana orang lain, tapak web atau pada mana-mana media dan/atau peranti lain.
8.2 Winbox memberi anda lesen peribadi, tidak eksklusif, tidak boleh dipindah milik dan boleh dibatalkan untuk memasang dan menggunakan Perisian pada Peranti anda ("Lesen") DENGAN SYARAT pemasangan dan penggunaan sedemikian dibuat melalui Peranti yang anda gunakan. adalah pengguna utama.
8.3 Perisian dilesenkan dan diedarkan oleh Winbox semata-mata untuk tujuan membolehkan pengguna Perisian mengakses dan menggunakan Perkhidmatan sepenuhnya.

8.4 Anda tidak dibenarkan untuk:
i. memasang atau memuatkan Perisian pada pelayan peranti rangkaian lain;
ii. menyalin, mengedar, memindahkan, menyerahkan Perisian kepada mana-mana orang lain;
iii. menyewa, memajak, sub-lesen atau memindahkan Perisian kepada mana-mana pihak ketiga;
iv. mencipta atau menyediakan sebarang cara yang mana Perisian boleh digunakan oleh orang lain;
v. menterjemah, menyahhimpun, membuka, mengubah suai, mencipta karya terbitan berdasarkan Perisian; atau
vi. menggunakan Perisian dengan cara yang dilarang oleh undang-undang atau peraturan yang berkenaan.

9. Penyelesaian Urus Niaga
9.1 Winbox berhak untuk tidak menyelesaikan transaksi sekiranya berlaku percanggahan antara akaun bank dan nama berdaftar.
9.2 Kemenangan anda adalah tidak termasuk jumlah pertaruhan dan ini harus dipertimbangkan semasa meletakkan pertaruhan anda.
9.3 Winbox tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab kepada anda untuk sebarang dana yang dikreditkan ke akaun secara silap, dan Winbox berhak untuk membatalkan sebarang transaksi yang melibatkan dana tersebut. Sekiranya dana dikreditkan ke akaun anda secara silap, adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memaklumkan Winbox dengan segera.
9.4 Pembayaran apa-apa cukai, yuran, caj atau levi yang mungkin dikenakan pada kemenangan anda di bawah mana-mana undang-undang yang terpakai adalah tanggungjawab anda sepenuhnya.

10. Koleksi Kemenangan
10.1 Kemenangan anda daripada pertaruhan yang diselesaikan dikreditkan ke akaun anda dan akan ditarik balik mengikut Terma dan Syarat kami.
10.2 Kami tidak akan mengeluarkan dana anda dalam apa jua keadaan jika nilai penuh deposit anda tidak dimainkan sepenuhnya.
10.3 Pengeluaran wang dari akaun anda hanya boleh dibuat dalam mata wang yang sama di mana deposit dibuat.
10.4 Akaun bank yang digunakan untuk penempatan asal deposit mestilah sama dengan nama akaun yang didaftarkan.
10.5 Winbox berhak untuk membuat caj ke akaun anda untuk menampung semua kos munasabah yang berkaitan dengan kedua-dua deposit dan pengeluaran.

11. Kenaikan Pangkat
11.1 Semua promosi dalam Winbox tidak dibenarkan untuk berbilang akaun, jika terdapat sebarang pakatan sulit atau penggunaan berbilang akaun, semua bonus dan jumlah kemenangan akan dirampas.
11.2 Perolehan pada semua jenis permainan meja bukan langsung (cth. Blackjack, Poker Video, Craps, American Roulette, Baccarat dan permainan meja bukan langsung lain) dan permainan bukan slot, tidak akan dikira dalam keperluan perolehan ini melainkan dinyatakan secara KHUSUS.
11.3 Winbox hanya akan mengira jumlah pertaruhan yang telah diselesaikan dan dengan keputusan menang atau kalah sebagai pusing ganti yang berkesan.
11.4 Perolehan yang diperlukan tertakluk kepada semua bonus tidak dikira sebagai rebat berkesan.
11.5 Bonus yang diberikan hanya sah selama tiga puluh (30) hari, bermula dari tarikh ia dikeluarkan, melainkan dinyatakan sebaliknya dalam terma dan syarat bonus. Jika pemain gagal membuat nilai prasyarat pertaruhan sebelum tamat tempoh, dana bonus dan wang yang dimenangi menggunakan dana bonus wang akan dikeluarkan daripada akaun pemain.
11.6 Winbox berhak untuk membuat keputusan secara unilateral untuk melaksanakan dan, pada bila-bila masa tanpa notis awal, untuk mengubah suai, menukar, menghentikan, membatalkan dan/atau membatalkan promosi.
11.7 Semua promosi atau tawaran istimewa yang diperkenalkan adalah tertakluk kepada Terma dan Syarat ini. Winbox berhak untuk menggantung, menarik balik atau mengubah suai sebarang promosi sedemikian pada bila-bila masa.
11.8 Sekiranya Winbox percaya pengguna menyalahgunakan atau cuba menyalahgunakan promosi, Winbox boleh, mengikut budi bicara kami sendiri, menyekat, menafikan, menggantung, menahan atau menarik balik mana-mana pengguna daripada promosi.
11.9 Winbox berhak untuk membatalkan mana-mana atau semua pertaruhan yang dibuat oleh mana-mana individu/kumpulan orang yang bertindak dalam perhubungan/subahat dan percubaan penipuan. Wang dalam akaun akan dirampas serta-merta.

12. Indemniti
12.1 Anda bersetuju untuk menanggung rugi dan menahan Winbox, pekerja, pegawai, pengarah, pemegang lesen, pengedar, sekutu, anak syarikat dan ejen kami untuk sebarang kerugian, kerosakan atau tuntutan (termasuk yuran guaman yang munasabah) yang mungkin ditanggung akibat pelanggaran Terma dan Syarat dan /atau Peraturan Pertaruhan.

13. Pelanggaran
13.1 Winbox berhak untuk mendapatkan semua remedi berkenaan dengan sebarang pelanggaran Terma dan Syarat ini, termasuk hak untuk menafikan atau menyekat akses kepada Perkhidmatan, Laman Web dan Maklumat kepada mana-mana orang tertentu, menamatkan akaun anda atau menyekat akses daripada alamat Internet tertentu pada bila-bila masa dan mengikut budi bicara mutlak kami.
13.2 Anda bersetuju untuk menanggung rugi sepenuhnya dan tidak memudaratkan Winbox dan ahli gabungannya, pekerja, ejen dan sekutunya daripada dan terhadap semua tuntutan, tuntutan, liabiliti, ganti rugi, kerugian, kos dan perbelanjaan, termasuk yuran guaman dan sebarang caj lain yang mungkin timbul sebagai keputusan:
i. pelanggaran Perjanjian anda, secara keseluruhan atau sebahagian;

ii. pelanggaran mana-mana undang-undang atau hak pihak ketiga;

iii. penggunaan Perkhidmatan dan/atau Tapak oleh anda atau orang lain menggunakan butiran log masuk anda

14. Pelbagai
14.1 Versi Bahasa Inggeris Perjanjian ini hendaklah menjadi versi lazim sekiranya terdapat sebarang percanggahan antara mana-mana versi terjemahan Perjanjian ini.
14.2 Perjanjian ini membentuk keseluruhan pemahaman dan perjanjian antara Winbox dan anda mengenai Perkhidmatan dan Tapak dan menggantikan sebarang perjanjian, persefahaman atau pengaturan sebelumnya.

bottom of page